Kontrakt 2

  KONTRAKT nr 2:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA

CZĘŚĆ PIERWSZA
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhofa oraz przyległych (osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska – Plac Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej.

08.12.2014 – Montaż tablicy informacyjnej

Tab.2  ul. Zamenhofa_210.12.2014 – Rozpoczęcie prac w ul. Zamenhofa.

18.12.2014 – Wykonano 207 mb kanalizacji sanitarnej.

24.02.2015 – Wykonano 1910 mb kanalizacji sanitarnej.

Plac Szpitalny przyłącze do budynku nr 4 ul. Senatorska odcinek SZ8 - SZZ417.03.2015 – Wykonano 2190 mb kanalizacji sanitarnej.

21.04.2015 – Wykonano 2704 mb kanalizacji sanitarnej.

ul. Zamenhofa zagęszczenie podłożaul. Broniewskiego - odcinek B50-B5319.05.2015 – Wykonano łącznie 2876,5 mb kanalizacji sanitarnej.

ul. Zamenhofa - zbrojenie na moście przy przepompowni16.06.2015 – Wykonano łącznie 3167,5 mb kanalizacji sanitarnej.

10.07.2015 – Wykonano 100% kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym zadaniu.

15.07.2015 – Firma realizująca kontrakt nr 2 część 1 zgłasza zakończenie robót.

ul. Zamenhofa - przepompownia28.07.2015 – Końcowy odbiór robót.

CZĘŚĆ DRUGA
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej.

21.04.2015 – Wykonano 474,5 mb kanalizacji sanitarnej.

ul. 1 Sierpnia komora przeciskowa do ul. Strażackiej ul. 1 Sierpnia odcinek S11-S15

21.05.2015 – Wykonano 700 mb kanalizacji sanitarnej.

16.06.2015 – Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i przygotowanie obiektu do odbioru końcowego.

25.06.2015 – Firma realizująca kontrakt nr 2 część 2 zgłasza zakończenie robót.

09.07.2015 – Końcowy odbiór robót.

CZĘŚĆ TRZECIA
Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

07.04.2015 – Rozpoczęcie prac.

22.04.2015 – Wykonano 230 mb kanalizacji deszczowej.

ul. Wojska Polskiegop wlot do rzeki Bystrzycaul. Wojska Polskiego - montaż separatoraul. Wojska Polskiego - montaż piaskownikaul. Wojska Polskiego wykop kanalizacja deszczowa20.05.2015 – Wykonano 556 mb kanalizacji deszczowej.

29.05.2015 – Firma realizująca kontrakt nr 2 część 3 zgłasza zakończenie robót.

09.06.2015 – Końcowy odbiór robót.